Linie Autokarowe Eurolines. Tanie Bilety online


Idź do treści

Przewóz Bagażu Liniami Eurobus-Eurolines Polska.

Przewozy Eurobus-Eurolines Polska

POSTANOWIENIA OGÓLNE
- Faktura VAT za przewóz – bilet jest uznany za fakturę VAT zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360);


BAGAŻ
Każdy Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu:

-
jedną sztukę bagażu podstawowego, o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość), przewożonego w luku bagażowym. Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego wartości rzeczywistej. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to w kwicie bagażowym lub na odwrocie biletu,

-
jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Wymiary bagażu podręcznego muszą pozwalać na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom. Bagaż nie spełniający powyższych obostrzeń będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą.

- Informacje o odstępstwach dotyczących ilości oraz wymiarów bagażu podstawowego i podręcznego zawarte są w rozkładzie jazdy danej linii.

- Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą kolejne sztuki bagażu rejestrowanego, o ile warunki podane w rozkładzie jazdy dla poszczególnych linii nie stanowią inaczej. Przy czym łączny ciężar wszystkich sztuk bagażu rejestrowanego nie może przekroczyć 35 kg.

- Opłata za przewożony bagaż jest pobierana na podstawie banderoli bagażowej mocowanej do bagażu. Wysokości opłat za przewóz drugiego i następnego bagażu podstawowego podane są w rozkładzie jazdy.

- Pasażer winien sprawdzić, czy banderola bagażowa została umieszczona na jego bagażu w sposób trwały i ma prawo odmowy zapłaty za przewóz bagażu, jeżeli nie otrzymał od załogi przewoźnika banderoli bagażowej oznaczonej jako płatnej. O możliwości zabrania bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga autokaru.

- Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą przywieszką z podanym nazwiskiem i adresem jej Właściciela.

- Pasażer będący inwalidą ma prawo do bezpłatnego przewozu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

- Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym Pasażerom, bądź przewoźnikowi oraz narażać Pasażerów na niewygody.

- Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

- Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze, o ile ogólnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

- Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny oraz inne rzeczy przewożone przez Pasażera pod jego własnym nadzorem chyba, że szkoda powstała z winy przewoźnika.

- Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął za pokwitowaniem na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

- Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy prawo przewozowe, czy zawartość bagażu nie narusza warunków Regulaminu. W przypadku przewożenia przedmiotów wartościowych zaleca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu na czas podróży.

- Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. Przewoźnik wydaje bagaż posiadaczowi odpowiedniego odcinka banderoli bagażowej i nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się z tym odcinkiem jest uprawniona do odbioru bagażu.

- Przewoźnik może wydać bagaż osobie, która nie może okazać banderoli bagażowej, lecz udowodni swoje uprawnienia do odbioru; w razie wątpliwości przewoźnik może żądać odpowiedniego zabezpieczenia.

- Przedmioty nie stanowiące bagażu, w tym bagażu podręcznego Pasażera i nie stanowiące wyposażenia autokaru mogą być usunięte z pojazdu.

- Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autobusie, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.

- Bagaż nieodebrany przez Pasażera podlega likwidacji. W przypadku rzeczy niebezpiecznych lub łatwo psujących się, likwidacja przeprowadzana jest niezwłocznie po terminie odbioru. W pozostałych przypadkach po upływie 30 dni od terminu odbioru, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia uprawnionego do odbioru bagażu o zamiarze jego likwidacji. Zasady likwidacji nieodebranego bagażu określają przepisy prawa przewozowego.

Główna | Eurobus-Eurolines Polska | Eurolines-MądelTrans | Przewozy Eurobus-Eurolines Polska | Przewozy Eurolines MądelTrans | Kontakt | Trasy Eurobus-Eurolines | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego